معرفی

مشخصات فردی

احمدرضا خورشیدوند

نام - نام خانوادگی : احمدرضا   خورشیدوند

پست الکترونیکی : ar_khorshidvand@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی مکانیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشگاه آزاد تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی مکانیک
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی مکانیک سال 86-85

سرپرست آزمایشگاه مقاومت مصالحعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مکانیک

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی مکانیک

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 20

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376-11-1-01

احمدرضا خورشیدوند
احمدرضا خورشیدوند

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی مکانیک
مرتبه علمی :
    استادیار
^